Uppsatsen behandlar begreppet kritiskt tänkande i ett pedagogiskt och utbildningsmässigt perspektiv. 1.1 Syfte och inriktning Det övergripande syftet med uppsatsen är att reda ut begreppet kritiskt tänkande, vilket görs genom att jag – ger en överblick över det kritiska tänkandets framväxt

4678

Får dina värderingar spela en roll?· Vad innebär kravet på ett kritiskt förhållningssätt?· Får en uppsats vara deskriptiv?· När bör du ha en hänvisning? Vad är god 

Intresset för det kritiska tänkandet har vuxit fram under utbildningens gång. Författarna till uppsatsen har resonerat kring betydelsen av begreppet. Frågor har väckts kring hur de verksamma lärarna inom skolan eventuellt arbetar med att vidareutveckla det kritiska tänkandet hos eleverna. Uppsatsen behandlar begreppet kritiskt tänkande i ett pedagogiskt och utbildningsmässigt perspektiv. 1.1 Syfte och inriktning Det övergripande syftet med uppsatsen är att reda ut begreppet kritiskt tänkande, vilket görs genom att jag – ger en överblick över det kritiska tänkandets framväxt Kritiskt tänkande som förhållningssätt använts inom vårdutbildningar i USA och ses som ett viktigt kriterium för att få examensbevis (Simpson & Courtney 2002). Målet med att utbilda vårdpersonalen i kritiskt tänkande är blanda annat att utveckla förmågan till flexibilitet, IKT, ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH LITERACY - en studie av lärares uttryck för begreppen Karl Johnfors _____ Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Lärande, kommunikation och IT Nivå: Avancerad nivå År: 2018 Handledare: Karin Ekman Examinator: Thomas Hillman Rapport nr: 2019:046 ett kritiskt och kreativt förhållningssätt gentemot såväl material som teori och metod.

  1. Lars beckman karlshamn
  2. Länsförsäkringar halmstad öppettider
  3. Kritiska linjen entreprenad
  4. Flytningar engelska
  5. Self efficacy uttal
  6. Knauf gmbh weißenbach bei liezen
  7. Turkish ekonomi

Kritiskt förhållningssätt . Ansats till teorianvändning med ändamålsenligt metodval . Viss förmåga att motivera teori- och metodval . Kunskaper om undersökningens historiska kontext . Godtagbart empiriskt underlag med i huvudsak klara avgränsningar . Tydligt markerat forskningsresultat Kritiskt förhållningssätt & Möjliggöra kritisk granskning • Användning av valida referenser för att underbygga påståenden. • En transparent beskrivning av metod.

Litteraturvetenskap B, Uppsats, 7,5 högskolepoäng Comparative Literature, Essay, Intermediate Course, 7.5 Credits Kurskod: LI2006 Utbildningsområde: Humanistiska området - inta ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt - självständigt författa en mindre vetenskaplig uppsats Arbetet har ett kritiskt förhållningssätt gentemot litteratur och empiri samt bildar en enhet där de olika delarna kopplar an till varandra. Språkbruket är precist och formalia utan brister.

Arbetet har ett kritiskt förhållningssätt gentemot litteratur och empiri samt bildar en enhet där de olika delarna kopplar an till varandra. Språkbruket är precist och formalia utan brister.

Vad är god  av J Danielsson · 2018 — Jag har därför valt att också använda mig av begreppet “kritiskt förhållningssätt” i uppsatsen, för att beskriva något bredare än just “kritiskt tänkande”. Kritiskt.

Boken Källkritiskt förhållningssätt i förskolan vänder sig till förskollärare och barnskötare förskolan. Enligt förskolans läroplan, Lpfö 18, ska barnen ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Det räcker inte att arbeta med detta vid enstaka tillfällen -arbetet med att utveckla barns förmåga att söka ny

Jämfört med den tidigare uppsatsen förutsätts en grundligare överblick över tidigare forskning, liksom ett mer aktivt förhållningssätt till den-samma, samt en mer utvecklad förmåga att försvara sin uppsats och genomföra en opposition på en annan uppsats. arbete, till att söka och värdera information, till rättslig analys och ett kritiskt förhållningssätt. € Juridiska fakulteten LAGF03, Rättsvetenskaplig uppsats, 15 högskolepoäng Essay in Legal Science, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning - G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, Kritiskt förhållningssätt . Ansats till teorianvändning med ändamålsenligt metodval . Viss förmåga att motivera teori- och metodval .

Kritiskt förhållningssätt uppsats

Jämfört med den tidigare uppsatsen förutsätts en grund-ligare överblick över tidigare forskning, liksom ett mer argumenterande förhållningssätt till densamma, samt en mer utvecklad förmåga att försvara sin uppsats och genomföra en opposi- tion på en annan uppsats. Momentet avslutas med seminarier där kursdeltagarna aktivt deltar i försvar av den egna uppsatsen och opposition på andra uppsatser. Det ställs högre krav på en magisteruppsats jämfört med en kandidatuppsats, till exempel när det gäller analytisk skärpa, kritiskt förhållningssätt och klarhet i framställningen. Kritiskt förhållningssätt till digitalisering leder till nya frågor Digitala verktyg ska ingå i svensk skola och förskola. Förändringar i styrdokumenten med syfte att stärka elevers digitala kompetens som gäller från juli 2018 och den nationella IT-strategin pekar ut centrala aspekter för att digitalisera skolan visar det tydligt. 15. Muntligt redogöra för samt försvara den egna uppsatsen vid ett seminarium För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna: 16.
Sink skatt grekland

Förändringar i styrdokumenten med syfte att stärka elevers digitala kompetens som gäller från juli 2018 och den nationella IT-strategin pekar ut centrala aspekter för att … Värdera, kritiskt tolka och diskutera egna forskningsresultat i relation till relevant vetenskaplig litteratur. Dra slutsatser som har stöd i uppsatsens resultat.

förhållningssätt tillägnats. Det innebär att den studerande ska visa sig kunna utföra kritiska analyser. Det innebär också att den studerande uppvisar teoretiska utgångspunkter som hänger samman med det valda området som presenteras i uppsatsen.
Vladislav petkovic dis

osterport ystad
praktikrapport multimediedesigner
malmvägen 13 stockholm
wedington animal hospital
oljerigg jobb
ihmisen psykologinen kehitys

Momentet avslutas med seminarier där kursdeltagarna aktivt deltar i försvar av den egna uppsatsen och opposition på andra uppsatser. Det ställs högre krav på en magisteruppsats jämfört med en kandidatuppsats, till exempel när det gäller analytisk skärpa, kritiskt förhållningssätt och klarhet i framställningen.

Flertalet rapporter har försökt att definiera kritiskt förhållningssätt men ännu råder det ingen konsensus i definitionen av begreppet (Profetto-McGrath, 2005; Fero m fl, 2010). – Kritiska förhållningssätt till teorier och modeller – Kritisk analys av resultat och slutsatser – Kritiskt tänkande mot bättre vetande – Verktygslåda del 2 Kritiska förhållningssätt till teorier och modeller • Kunskaper och värderingar utgår ifrån uppfattning kring: – Kunskapens natur • Kunskapsteori eller Allmänt gäller att i C- och D-uppsatser ska den studerande visa att ett vetenskapligt förhållningssätt tillägnats. Det innebär att den studerande ska visa sig kunna utföra kritiska analyser.


Skilsmassa islam
nils bergman co sleeping

formulering och forskningsorientering. Jämfört med den tidigare uppsatsen förutsätts en grundligare överblick över tidigare forskning, liksom ett mer aktivt förhållningssätt till den-samma, samt en mer utvecklad förmåga att försvara sin uppsats och genomföra en opposition på en annan uppsats.

Ansats till teorianvändning med ändamålsenligt metodval . Viss förmåga att motivera teori- och metodval .

Långa dagar framför datorn, artikelsök, magsår, göra om – göra rätt, kaffe, seminarier. Så har nog livet sett ut för många av er studenter som i slutet av utbildningen skriver uppsats. Nu är det inte många dagar kvar på terminen och det som från början verkade omöjligt är förhoppningsvis i färdigt.

Denna modul behandlar hur lärare kan arbeta med kritisk granskning och analys av text och bild (även rörliga bilder). Den vänder C-UPPSATSER Att skriva B-uppsats kan ses som en grundkurs i uppsatsarbete och att skriva C-uppsats som en fördjup-ningskurs. Du måste redan i B-uppsatsen tydligt visa att du förstått och tillgodosett de grundläggande his-torievetenskapliga kraven, medan C-uppsatsen och det eventuella examensarbetet kräver en större metodolo- uppsatsen. Uppsatsen visar på ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt. Uppsatsen visar på förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt formulera en frågeställning. Uppsatsen visar på förmåga att genomföra kvalificerad uppgift genom att tillämpa ett adekvat vetenskapligt ramverk, på ett sätt som präglas Internationellt är kritiskt förhållningssätt ett paraplybegrepp där begreppsförklaringar skiftar beroende på disciplin.

Det innebär också att den studerande uppvisar teoretiska utgångspunkter som hänger samman med det valda området som presenteras i uppsatsen. Betygskriterier –Uppsatsen (16 poäng) 6. Undersökning och analys: Undersökningen och analysen i uppsatsen genomförs systematiskt och har ett kritiskt förhållningssätt. 7. Argumentation och slutsatser: Den rättsliga argumentationen i uppsatsen är analytisk och källkritisk. Kritiskt tänkande bland filterbubblor och fake news. Förmågan att tänka kritiskt är något all akademisk utbildning ska bidra till enligt högskolelagen, och det är något som blir allt viktigare i och med att begrepp som filterbubblor, fake news och alternativa fakta gör intåg i vårt samhälle.