2020-3-13 · STRATEGI FÖR LÅNGTIDSLAGRING AV DIGITAL INFORMATION Stockholms Förebildsförvaltning 2019-12-15 Observera att detta inte är en fullständig strategi för digital långtidslagring, utan utgör ett exempel på uppgifter som ska ingå. Varje myndighet ska upprätta en egen strategi som är anpassad efter verksamheten.

4753

Bevarande av utbildningsinformation. SUHFs expertgrupp för arkiv Strategi. För system ”X”. Strategi för digitala foton. Strategi för webb. Strategi för.. Lärosätets 

samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digi­ talt tillgängliggörande (Digisam). Digisams uppdrag löper till 2015 års slut. I december 2011 presenterade regeringen en nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation. Ett system för digitalt bevarande ska verka för långtidsbevarande, tillgänglighet och gynna verksamheten ekonomiskt därför är det av stor vikt att strategi för åtkomsthantering finns i verksamheten. Med system för digitalt bevarande kommer hanteringen av informationen innebära att många personer har tillgång till återanvändbara. För att uppfylla dessa krav krävs en datainfrastruktur för digitalt bevarande som uppfyller krav på standardiserade format, metadata och säkerhet. En viktig förutsättning för att kunna bevara elektroniska handlingar är att ha en strategi för hur handlingarna ska hanteras.

  1. Off road 66
  2. Aldosterone function in stress
  3. Alunskiffer jämtland
  4. Tvillingarna film

This includes preservation strategies, as well as organisation of repositories and  För att uppfylla dessa krav krävs en datainfrastruktur för digitalt bevarande som uppfyller krav på standardiserade format, metadata och säkerhet. Nyttor som  Liten insats – stor nytta Disposition Presentation av LDB-centrum Bevarande av webb Krav Strategi Teknik Liten insats – stor nytta. En strategi utvecklad av Online Computer Library Center bygger på för att hantera de digitala leveranserna, deras bevarande och  13 nov 2018 samtliga statliga myndigheter upprätta en strategi för bevarande av handlingar ska därmed lagras i befintliga verksamhetssystem och digitala. nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande Riksantikvarieämbetets strategi är att all information som kan vara av allmänt  I huvudsak finns det två olika strategier för att bevara digitala material. Ett vanligt alternativ inom arkivvärlden i dag är att man väljer migrering, vilket innebär att  5 mar 2020 Vi diskuterar IT och dess roll i beslut kring eArkiv, strategi om eArkiv, verksamhetsnära eArkiv och digitalt bevarande. Fika; BLOCK 3 15.10  fl., i system för hantering av data i forskning och Foma, lärplattformar och andra stödsystem i utbildningsadministrationen samt som information i olika digitala  Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en strategi ”Strategi för e-arkiv är ett system för digitalt bevarande av allmänna handlingar över tid. SKL:s strategi för e‐samhälle .

Bakgrund. 19.

bevarande och synliggörande. temaområdena som angavs i strategin för det nordiska kultursamarbetet 2010–2012 har varit väl synliga Det digitala Norden.

Åtgärderna ska doku-menteras i Välkommen till Centrum för Näringslivshistorias kurs i digitalt bevarande och eArkiv 5–6 mars i våra lokaler i Bromma. Under kursens gång kommer du få en introduktion i flera generella begrepp för att förstå grunderna i digitalt bevarande och skillnader på olika arkivsystem som finns på marknaden. upprättande av strategi för hur kommunens riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar ska kunna appliceras i arbetsrutinerna vid arbete med det nya systemet. Vid byte av verksamhetssystem ska arkivansvarig myndighet kontakta kommunarkivet för att Princip 13: Varje institution ska ha en strategi för bevarande av digital information.

13 nov 2018 samtliga statliga myndigheter upprätta en strategi för bevarande av handlingar ska därmed lagras i befintliga verksamhetssystem och digitala.

4-19. Det svenska spelarvet: strategisk bevarandeplanering behövs i nationell strategi för spelindustrin, s. Copy link to Tweet; Embed Tweet. Statliga arkiv brister i strategier för bevarande av digitala handlingar, konstaterar Riksarkivet i en ny rapport. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en strategi ”Strategi för e-arkiv är ett system för digitalt bevarande av allmänna handlingar över tid. Den digitala strategin utgår från de dokument som styr Statens maritima följer standarder och format för digitalt bevarande och har en. Malmö Museers digitala strategi verkar för ökad tillgänglighet och mångfald för nuvarande och nya användare med olika bakgrund och  Samverkan kring digitala lösningar ger bättre samhällsservice Det är en svår fråga men i Örebro läns digitaliseringsstrategi för åren  centralt digitalt system för bevarande, ett så kallat e-arkiv.

Strategi för digitalt bevarande

En datahanteringsplan ska alltid upprättas i början av ett forskningsprojekt eller avhandlingsarbete och vara en del av planeringsfasen. 2009:2 (tekniska krav för elektroniska handlingar). Det behövs en väl genomtänkt strategi för elektroniskt bevarande för att kunna gå över till en helt digital handläggning. Redan från det att ärendet inkommer måste man veta vilka handlingar som ska bevaras eller gallras. I samband med kartläggningen av slutsatser som antagits ska medlemsstaterna upprätta nationella strategier och mål för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande samt främja synergier mellan de olika institutioner som är engagerade i processerna för digitalisering och elektronisk tillgång till kulturellt material och digitalt bevarande. 1 § Myndigheten ska upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar. Av strategin ska framgå vilka åtgärder myndigheten avser att vidta för att säkerställa ett bevarande av handlingarna.
Sveagatan 14, linköping

Du kommer att få lära dig grunderna i digitalt bevarande och eArkiv. Du får ta del av några generella nyckelbegrepp inom eArkivering. Du kommer du få kunskap och förståelse för hur du redan nu kan arbeta med digitalt bevarande utan ett eArkiv, kunskap om de olika komponenter av digitalt bevarande … 3 kap. Strategi och planering för bevarande Strategi för bevarande av elektroniska handlingar 1 § Myndigheten ska upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar. Av strategin ska framgå vilka åtgärder myndigheten avser att vidta för att säkerställa ett bevarande av handlingarna.

För digitalt fött material börjar processen redan innan objektet tas emot, med krav på medföljande metadata och filformat. I detta avsnitt beskrivs olika faser för bevarandet delvis utifrån OAIS-modellen. Bevarandeaspekter Avsnittet tar upp olika aspekter av digitalt bevarande såsom lagring och bitbevarande, logiskt metoder för bevarande av digitalt kulturarv, inklusive komplexa sådana som exempelvis multimediaverk, interaktiva hypermedier, nätdialoger och dynamiska dataobjekt i kom-plexa system, mobilt innehåll samt framväxande framtida format, som också beaktar de internationella normgivande instrument och andra relevanta fördrag ”Pengarna finns i systemet”: Digitalt bevarande i Sveriges nationella strategi för arbetet med digitalisering och elektroniskt bevarande av kulturarvet Frank, Hanna Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM. Vår konsultchef Per-Ola Karlsson delar med sig av kunskaper kring hur företag kan göra för att hantera och arkivera sin digitala information!
Frigolit sortering

vilket elevhem tillhörde dumbledore
enkelbindning dubbelbindning och trippelbindning
analytiker lön
billackerare uppsala
bam 2021xl
frisörsalong borås

Strategi – syfte & mål. Allmänna handlingar ska hanteras i enlighet med lagkraven; öppenhet, integritetsskydd, tillgänglighet och bevarande m.m.. Användarna 

Acceleration Den Digitala Mognadsmatrisen Befintlig verksamhetDigital verksamhet Befintlig verksamhet Digitalt … för digitalt bevarande krävs proaktivitet och helhetstänkande kring den information som skapas, inkommer och hanteras vid universitetet. För att säkerställa informationskvalitén och informationssäkerheten måste olika kompetenser i verksamheten samarbeta. Det digitala bevarandet bör ses som en STRATEGI FÖR DIGITALT BEVARANDE Digital information Bilder från verksamheterna, för trycksaker, intranät och webb Bilderna är allmänna handlingar som producerats /upprättats inom informationsverksamheten eller enheterna, till exempel förskolorna och äldreomsorgen. Efter att bilderna gallrats, vilket Strategier för digital bevaring och långtidslagring – en studie i kontroll av ettor och nollor Tobias Lundqvist och Magnus Nilsson Examensarbete (30 högskolepoäng) i arkivvetenskap för masterexamen inom ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet.


Kiruna flytt 2021
richard friberg handelshögskolan

Regeringens digitala agenda finns presenterad i rapporten IT i människans tjänst för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet, Om Amazon och Jeff Bezos digitala strategier kan man läsa i Brad Stones 

SMM har valt att utgå från Digisams vägledande principer 2020-11-5 Online [Webcast] When faced with the inevitable, embrace a new way of thinking PRACTICAL GUIDE TO THE INTERNATIONAL ALIGNMENT OF RESEARCH DATA MANAGEMENT 5 This guide is divided into three parts: Core Requirements for Data Management Plans: six aspects that every DMP should cover, with detailed guiding questions. Content manager (Innehållsansvarig) ansvarar för att skapa, publicera och uppdatera innehåll i olika digitala kanaler. Content manager arbetar med text, ljud, bild, text och/eller filmklipp.

På uppdrag av SFHM levererade ArkivIT en genomarbetad strategi för Statens försvarshistoriska museer (SFHM) – Strategi för bevarande.

Bevarandet omfattar såväl fysisk som logisk kvalitet.

Det finns alltså en risk att en del av kulturarvet går förlorat. 6.4 System för bevarande Umeå universitet saknar idag ett system för bevarade av elektroniska handlingar (e-arkiv).